Hållbarhet

Genomtänkt i alla led

Att tillverka eller bygga något nytt innebär alltid en kostnad för vår planet. Vår syn på hållbarhet utgår därför från att motverka ”slit-och-släng” och i stället verka för att det som har skapats kan användas och vara till nytta så länge som möjligt. Det är bara början...

Alucroms hållbarhetsarbete utvecklas ständigt och genomsyrar idag allt vi gör. Från materialval, arbetsmetoder, fokus på minskad energi- och resursanvändning, avfallshantering, transporter, krav på leverantörer, utbildning av personal och kunder, till att värna om våra medarbetares trivsel, välbefinnande och säkerhet

Vet du att en gammal bil som vårdas och används med förnuft har mindre negativ miljöpåverkan än en nyproducerad elbil.

Medvetna val

Bli en del av vår klimatstrategi

Som vår kund hjälper vi dig att göra medvetna och kloka val och bidrar med vår kunskap till dina hållbarhetsmål. Där det är möjligt lyfter vi alltid fram alternativ som har mindre miljöpåverkan. Vi hjälper er också med livscykelanalyser och bidrar med information och fortbildning av era medarbetare.
Kvalitet

Rätt från början

En viktig del i vårt hållbarhetsarbete är att inte slösa med resurser. I den dagliga verksamheten innebär det att inte använda onödiga mängder med färg, undvika spill och att göra rätt från början. Det leder också till färre transporter, mindre avfall och att tid används på bästa sätt. Kvalitet är så klart att leverera ett slutresultat som kunden är mer än nöjd med, men bestäms också av ett genomförande som är hållbart hela vägen.

Minskad klimatpåverkan - Här hittar du två av våra viktiga nyckeltal

Vi byter ut gammal utrustning till ny.

Detta ger oss en lägre elförbrukning, en minskning på 3,25 % jämfört med 2020.

VOC

Vi förbättrar ständigt våra appliceringsmetoder samt noggranna produktval för förbrukning och ekonomi. Alucroms intention är att varje år minska utsläpp och därmed klimatpåverkan. Sedan 2020 har vi minskat våra VOC-utsläpp med 23 %.

Säkerhet först

Vårt mål är att ha noll arbetsplatsolyckor. Därför har vi rigorösa säkerhetsrutiner inför olika arbetsmoment och vid hantering av nya produkter. Alla medarbetare genomgår fortlöpande utbildningar inom riskbedömning och säkerhet. På så sätt gör vi alla delaktiga i trygga arbetsmetoder och bygger en kultur där omsorg om varandra och säkerhet alltid kommer först. Vi arbetar fokuserat med att förebygga arbete för att nå LTIF-mål (Lost Time Injury Frequency). De två senaste åren och under 2023 har vi inte haft några olyckor med sjukfrånvaro, detta innebär en LTIF på 0,

Material och skadliga ämnen

Överallt i världen pågår det ett intensivt utvecklingsarbete för att ta fram färger och ytbehandlingsmaterial som är giftfria och inte skadliga för människor och miljö. Vår HSEQ-avdelning har fullt fokus på att utvärdera nya, mer miljövänliga produkter och se till att gamla och skadliga fasas ut. Det här är ett prioriterat område för oss och vi följer noga den senaste forskningen och nya rön. Även om det är långt kvar vill vi på sikt bidra till att skadliga ämnen och gifter inom vår bransch helt kan elimineras.

Avfall och utsläpp

Från lättflyktigt till evighetspartiklar... Korrekt hantering av miljöbelastande avfall och utsläpp gör stor skillnad för att minska negativa effekter på vår hälsa och miljö. Vi använder avancerad teknik och förfinar ständigt nya metoder för att omhänderta farligt material, spill från blästring inklusive hälsovådliga partiklar och flyktiga organiska föreningar.

Kontakta våra HSEQ-experter

Leverantörer och partners

Bara tillsammans kan vi göra verklig skillnad

I allt större utsträckning prioriterar vi leverantörer och samarbetspartners med samma hängivenhet till en hållbar framtid som vi har. Helt enkelt för att bara tillsammans kan vi göra verklig skillnad. Här blir certifieringar och hållbarhetsdokumentation viktiga urvalskriterier. Det ger också extra trygghet för dig som kund med hållbarhetsambitioner i hela leveranskedjan.
Varför är ISO-certifieringar viktiga?

Våra certifikat

ISO-certifieringar ger flera fördelar för Alucrom som företag. Vi vill påstå att vi ökar förtroendet hos våra kunder genom att visa att vi har etablerade kvalitets- och säkerhetsprocesser på plats.
Våra certifikat

Vill du bli kontaktad av oss?